Silahsız Kurs Kayıt Evrakları

Silahsız Kurs Kayıt İşlemleri için gerekenler

SİLAHSIZ OLARAK GÖREV YAPACAK ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR

A- TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLMAK

B- EN AZ SEKİZ YILLIK İLKÖĞRETİM VEYA ORTAOKUL MEZUNU OLMAK

C- 18 YAŞINI DOLDURMUŞ OLMAK

D- (Değişik: 2/1/2017 - KHK - 680/69 md.) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

E- (MÜLGA BENT: 23/1/2008 – 5728/578 MD.)

F- Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

BİR HASTANEDEN VEYA YETERLİ BİR SAĞLIK KURULUŞLARINDAN ALINACAK "ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLUR" İBARELİ SAĞLIK RAPORU

SİLAHSIZ OLARAK EĞİTİM ALACAK OLAN

KURSİYERLERİMİZİN GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR

S

GETİRİLECEK BELGE

ADET

AÇIKLAMA

ASIL

FOTOKOPİ

1

SEKİZ YILLIK İLKÖĞRETİM VEYA ORTAOKUL DİPLOMASI

1

1

-

2

NÜFUS CÜZDANI

-

4

-

3

VESİKALIK FOTOGRAF

10

-

-

4

KAN GRUBU KARTI (EHLİYETİNDE KAN GRUBU YAZIYOR İSE EHLİYET FOTOKOPİSİ)

1

-

-

5

İKAMETGAH İLMUHABERİ

1

-

E DEVLET VEYA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

6

‘’SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLUR’’ İBARELİ SAĞLIK RAPORU

1

-

DEVLET HASTANESİ HEYET RAPORU

7

EĞİTİM KURUMUNA MÜRAACAT FORMU

1

-

EĞİTİM KURUMUNDAN